SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Stavanie mája 2023
Stavanie mája 2023
Návšteva Slopné 2014
Návšteva Slopné 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná

Výberové konanie na pracovné miesto hlavný účtovník - ekonóm obce Slopná

Obec Slopná vyhlasuje výberové konanie na miesto hlavný účtovník - ekonóm obce

Miesto práce: Obecný úrad Slopná

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: 01.01.2024

Mzdové podmienky 

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V prípade priznanej dlhšej praxe uchádzača, bude výška mzdového ohodnotenia vyššia a to podľa uvedenej  základnej stupnice platových taríf. Okrem toho môže byť zamestnancovi podľa kvality odvedenej práce priznaný  aj osobný príplatok, resp. mimoriadna odmena.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

zabezpečenie vedenia podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou v programe URBIS

vypracovanie v spolupráci s organizáciami obce návrhu viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri  roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,

priebežné sledovanie plnenia rozpočtu, vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení, dodržiavanie  rozpočtových pravidiel,

zabezpečenie agendy dotácií z rozpočtu obce - príprava zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  a kontrola ich čerpania, zabezpečenie ich zúčtovania,

spracovanie štvrťročnej a ročnej účtovnej závierky obce a konsolidovanej účtovnej závierky a ich  predkladanie do centrálneho IS Ministerstva financií SR,

zostavovanie poznámok, formulára vzájomných vzťahov,  vypracovanie záverečného účtu obce,

zabezpečenie včasného poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu na činnosť Základnej školy a kontroluje ich využitie,

finančné zúčtovanie príspevkov a dotácií preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu,

evidencia došlých faktúr, preskúmava ich vecnú správnosť a vykonáva opatrenia na ich včasnú  úhradu a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce,

evidencia odberateľských faktúr, preskúmava ich vecnú správnosť a sleduje ich úhradu,

účtovanie pokladničných dokladov,

vystavovanie objednávok,

vedenie, evidencia a účtovanie majetku obce,

sledovanie pohybu majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie,  odpisovanie majetku,

mzdy – účtovanie predpisov miezd, úhrad, 

vypracovávanie a evidovanie interných dokladov,

komunikácia s audítorom, príprava podkladov pre overenie ÚZ audítorom,

vypracovanie daňového priznania,

zabezpečovanie bezhotovostných platieb prostredníctvom Internet - bankingu, kontrola bankových výpisov, 

na úseku volieb výkon finančného vyúčtovania volieb,

spracovanie štatistických a iných výkazov na základe zákona a požiadaviek štátnych orgánov  a organizácii,

predmetné zúčtovania – cestná doprava, stavebný poriadok, životné prostredie,

monitorovací systém energetickej efektívnosti,

vykonávanie kontroly úhrad záväzkov obce, 

zabezpečenie evidencie a vymáhanie pohľadávok obce,

pripravovanie podkladov na vykonávanie inventarizácie,

spracovanie a predkladanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za obec,

spracovanie konsolidovanej výročnej správy obce,

plní povinnosti zriaďovateľa v komunikácii s Krajským školským úradom v Trenčíne,

vypracovanie návrhov dodatkov k VZN, ktorých obsahom sú poplatky v školách a v školských  zariadeniach

zúčastňuje sa na školení organizovaných pre samosprávu v oblasti vyplývajúcej z jej pracovnej náplne,

plnenie ďalších úloh podľa potrieb obce a zadania nadriadeného

 Informácie o výberovom konaní

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí zodpovedajú uvedeným požiadavkám

Termín predloženia prihlášok do výberového konania: 30.11. 2023

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa,

Vzdelanie v odbore

ekonomické vzdelanie

Ostatné znalosti

Microsoft Office - pokročilý

Počet rokov praxe

minimálne 2 roky vo verejnej správe

Adresa 

Obecný úrad, Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov

www.slopna.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Michálková

Tel.: 0904 876 343

E-mail: martina.michalkova@slopna.sk

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30