ERB

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slopná na obdobie 2023-2029

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slopná  na obdobie 2023-2029

 Obecné zastupiteľstvo Slopná v zmysle §18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2023 zo dňa 02.06.2023

vyhlasuje

 voľbu hlavného kontrolóra obce Slopná a určuje deň konania voľby na 11.07.2023

  na zasadnutí obecného zastupiteľstva Slopná

Úväzok: 0,1 /t.j.  3,75 hodín týždenne

Miesto výkonu práce: Obec Slopná

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru : 01.augusta 2023

Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú uvedené v §18 až §18f zákona č.369/1990 Z. z. v p. z.

Požiadavky:

kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
  • znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní
  • splnenie podmienok podľa všeobecne-záväzných právnych predpisov, najmä zákona č.552/2003 Z. z:

            zákon o výkone práce vo verejnom záujme

náležitosti prihlášky:

- osobné údaje kandidáta na funkciu a kontaktné údaje (e-mailový a telefonický kontakt)

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a doplňujúcich formách vzdelania

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a funkčného zaradenia a odbornej

  praxe

- údaje potrebné na  vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 odst.4 písm.a) zákona 330/2007

  Z. z. v pl. znení o ochrane osobných údajov, na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce

Písomné prihlášky je potrebné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v termíne

do 26.06.2023 do 12:00 hod.

 do podateľne Obecného úradu Slopná č.159, 018 21  Dolný Lieskov, v obálke s označením:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ -  NEOTVÁRAŤ!

                                                    Na doručenie prihlášky po tomto termíne sa nebude prihliadať!

Zverejnené dňa: 03.06.2023, Slopná                                                                        Mgr. Martina Michálková

                                                                                                                                      starostka obce

Zber a odvoz vytriedeného odpadu od domu k domu - ZMENA

Zber a odvoz vytriedeného odpadu od domu k domu - ZMENA

Od júna 2023 sa v našej obci Slopná bude realizovať zber a odvoz vytriedeného odpadu od domu k domu spoločnosťou MEGAWASTE. Realizácia nulovej donáškovej vzdialenosti podľa novej legislatívy v našej obci bude prebiehať do konca roku 2023 ako pilotný projekt.

Prosíme občanov, aby zabezpečili správne triedenie a čistotu triedeného odpadu do priehľadných vriec. Triedený odpad má byť vo vreciach stlačený a vrecia zaviazané. V deň zberu takto pripravené vrecia majú byť umiestnené na obvyklom odvoznom mieste komunálneho odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácií. Zároveň podľa počtu vytriedených vriec vám budú zabezpečené prázdne vrecia na výmenu.

termín plasty

termín papier

29.6.2023

09.06.23

27.7.2023

14.07.23

25.8.2023

11.08.23

29.9.2023

08.09.23

27.10.2023

06.10.23

30.11.2023

10.11.23

29.12.2023

08.12.23

Jedná sa o odvoz plastov ako plastové fľaše, plastové kelímky a iné výrobky z plastov, tetrapaky z mlieka a džúsov, plastových a kovových obalov z potravín a papiera – kartónové obaly.

Zvlášť t.j. v iný deň sa budú vyvážať plasty a v iný deň papier, podľa harmonogramu!!!

Zároveň prosíme občanov, aby už nenosili vrecia pred hasičskú zbrojnicu, nakoľko ich budú zberať od domu k domu zamestnanci Megawaste.

Spolu prispejeme k zvýšeniu úrovne vytriedenia v našej obci, čím môžeme znížiť finančné náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke.

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša, 

oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná, že od 16.05.2023 do 18.05.2023 bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom,  zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru:

http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

web: https://www.povs.sk

Deň Zeme "Vyčistime si našu obec"

den zeme Slopna

Harmonogram zvozu odpadov v roku 2023

Zvoz komunálneho odpadu

JANUÁR 10.1.2023, 24.1.2023
FEBRUÁR 7.2.2023, 21.2.2023
MAREC 7.3.2023, 21.3.2023
APRÍL 11.4.2023, 25.4.2023
MÁJ 9.5.2023, 23.5.2023
JÚN 6.6.2023, 20.6.2023
JÚL 4.7.2023, 18.7.2023
AUGUST 1.8.2023, 15.8.2023, 29.8.2023
SEPTEMBER 12.9.2023, 26.9.2023
OKTÓBER 10.10.2023, 24.10.2023
NOVEMBER 7.11.2023, 21.11.2023
DECEMBER 5.12.2023, 19.12.2023

 

Predpokladaný zvoz triedeného odpadu

PLASTY
SKLO
PAPIER
JANUÁR 11.1.2023 20.1.2023 4.1.2023
FEBRUÁR 8.2.2023 17.2.2023 9.2.2023
MAREC 8.3.2023 - 9.3.2023
APRÍL 12.4.2023 14.4.2023 13.4.2023
MÁJ 10.5.2023 12.5.2023 11.5.2023
JÚN 14.6.2023 9.6.2023 9.6.2023
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

Urbariát Valné zhromaždenie (30.4.2023 o 14.00)

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 30.4.2023 o 14.00 hod.

Prezentácia účastníkov zhromaždenia bude už od 13.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Pozvánka