SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Fašiangové slávnosti 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Fašiangové slávnosti 2013
Jaskyne
Fašiangové slávnosti v Slopnej 2024
A
A
A

Základné informácie

      1. Základná charakteristika školy:

ZŠ Slopná je neplnoorganizovaná škola, v ktorej sa žiaci učia v spojených ročníkoch. V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 38 žiakov.

 

Počet tried – 2 triedy:    

I. trieda – 1. ročník ( 11 žiakov )  a 4. ročník  ( 8 žiakov ) - tr. uč. Mgr. Marianna Rizikyová

II. trieda – 2. ročník ( 15 žiakov ) a 3. ročník  ( 4 žiaci ) -  tr.uč. Mgr. Daniela Ďuricová

 

Pri Základnej škole Slopná 96 pracuje 1 oddelenie ŠKD, ktoré navštevuje v školskom roku 2023/2024 30 žiakov. Vychovávateľkou v ŠKD je Bibiána Gáboriková.

Základnú školu navštevujú žiaci zo Slopnej,  Dolného Lieskova a Horného Lieskova.

 

     2.     Vyučovacie hodiny a prestávky :

 Vyučovacia hodina                      Prestávka

    1.    7,20  -    8.05                        10 min  

    2.    8,15  -    9,00                        15 min 

    3.    9,15  -   10,00                       10 min  

    4.   10,10  -  10,55                         5 min  

    5.     11,00  -  11,45                       10 min

    6.     11,55  -  12,40

   

3.     Charakteristika školského vzdelávacieho programu:

 Motto ŠkVP:

“ Škola má byť miestom ľúbezným, vábiacim oči zvnútra i zvonku, príťažlivým, aby sa žiaci v škole tešili a chápali, že to čo sa učia, budú môcť využiť v každodennom živote. “ (J.A. Komenský)

        Školský vzdelávací program zahŕňa model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Vymedzuje všeobecné ciele školy, kľúčové kompetencie (spôsobilosti), cieľové, výkonové a obsahové vzdelávacie štandardy. Školský vzdelávací program podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania. Je východiskom a záväzným dokumentom školy, kde sú zohľadnené špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby.

        Vytváranie uvedených kognitívnych činností možno všeobecne zhrnúť najmä do týchto oblastí výchovy a vzdelávania:

• rozvíjať schopnosti žiakov vedieť a chcieť sa učiť;

• posilňovať sebadôveru žiakov v riešení problémov, ktoré sú spojené s učením;

• viesť žiakov k aktívnemu občianstvu;

• podieľať sa na vymedzovaní hodnôt slušného a morálneho človeka.

      ŠkVP zohľadňuje lokálne špecifiká, regionálne podmienky a potreby i možnosti školy. Predstavuje realizáciu voliteľného obsahu vzdelávania ŠVP,  je výstupom profilovania školy. ŠkVP je pokračovaním tradícií školy a pozitívnych skúseností. Súčasťou realizácie ŠkVP je budovanie zdravého a priateľského, empatického a motivujúceho, primerane náročného a tvorivého, estetického  a bezpečného školského prostredia. Prioritným cieľom je zvládnutie kľúčových kompetencií, rozvíjanie samostatnej osobnosti žiaka, príprava na ďalšie štúdium i podpora potreby celoživotného vzdelávania. Škola podľa potreby a možností poskytne vzdelávanie i žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či mimoriadne talentovaným žiakom. Osobitné záujmy žiakov škola rozvíja prostredníctvom záujmových krúžkov a mimoškolskými aktivitami.

      Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je vytvoriť miesto aktívneho a radostného poznávania , miesto, kde sa plne rešpektujú individuálne potreby každého žiaka, jeho danosti, pracovné tempo, temperament s veľkým dôrazom na výchovné pôsobenie školy.

Základnými východiskami úspešnosti našej pedagogickej práce, ktorá je zameraná nielen na dosahovanie dobrých vzdelávacích výsledkov žiakov, ale tiež na rozvoj kultúrneho, primeraného správania, sú:

• vybudovanie  vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktorý je založený na vzájomnej úcte a rešpekte;

• vytvorenie bezpečnej a pozitívnej sociálnej klímy, ktorá je podmienkou  kvalitného učenia a je založená na rešpektovaní spolu zostavených a vopred  dohodnutých pravidiel a dodržiavaní noriem;

• každodenný a systematický rozvoj sociálnych a komunikačných schopností  žiakov;

• rozvoj vnútornej motivácie založenej na zmysluplnosti obsahu učiva, možnosti  výberu a možnosti aktívneho zapojenia sa žiaka do procesu vyučovania 

      Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov a pripravovať ich na ďalšie štúdium, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, vychovávať ich.

Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

 

4.Profilácia školy:

 -         škola pravidelne modernizuje výchovno-vzdelávací proces učebnými pomôckami,

 -         v školskom roku 2023/2024 pribudli v PC učebni 2 nové počítače,

  -     škola je zapojená do projektu “ Školské mlieko “ a “ Školské ovocie “,

-         -     žiaci 3. a 4. ročníka  sa pravidelne zapájajú do matematickej súťaže Pytagoriáda,

-         -     žiaci sa zúčastňujú literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,

-         -     žiaci 1. a 2. ročníka navštevujú v ZŠ záujmový útvar Hravá angličtina,

-         -     žiaci sa podľa programovej ponuky zúčastňujú divadelného predstavenie Bábkového divadla v Žiline,

      -     v rámci školských výletov žiaci školy navštevujú významné a zaujímavé miesta Slovenska,

           -     žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastňujú školy v prírode,

 

Škola organizuje otvorené hodiny v 1.ročníku pre deti z Materských škôl v Hornom a Dolnom Lieskove .

Koordinátor Environmentálnej výchovy  - vychovávateľka školy - pravidelne organizuje so žiakmi aktivity zamerané na triedenie,  využívanie a recykláciu rôznych druhov odpadu, ochranu prírody,  či úsporu energie.

 

So žiakmi si pripomíname a organizujeme aktivity ku :

Dňu jablka, Svetovému dňu zvierat, Mesiacu úcty k starším, Mesiacu knihy, Dňu Zeme, Mesiacu lesov.

Spojenie života školy a obce prehlbujeme pravidelným vysúpením žiakov v kultúrnom programe pre starších spoluobčanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a vysúpením žiakov pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov.

 

 

 

 

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30