ERB

Zápis do 1.ročníka Základnej školy 2023

Základná škola, Slopná 96

Zápis detí do 1. ročníka

sa uskutoční

 3. apríla 2023

v triede na prízemí základnej školy

 od   13,15 hod    do    16,15 hod

 Pokyny k zápisu:

  • priviesť so sebou dieťa – budúceho prváka, 
  • priviesť so sebou aj dieťa, u ktorého rodičia žiadajú v MŠ predĺženie predprimárneho vzdelávania,
  • priniesť občianske preukazy zákonných zástupcov ( rodičov ) a rodný list dieťaťa ( môže byť aj fotokópia rodného listu ),
  • zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o predĺžení predprimárneho vzdelávania na šk. rok 2022/2023,
  • priniesť 20 eur na učebnice a zošity do 1.ročníka
  • v prípade potreby kontaktujte riad.školy: 0905 564 798

 Mgr. Marianna Rizikyová, riaditeľka školy

Fašiangové slávnosti

Fašiangové slávnosti v Slopnej

Dobrovoľný hasičský zbor Slopná v spolupráci s obcou Slopná Vás pozýva na fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 11.2.2023. Nebude chýbať fašiangový sprievod dedinou s ľudovou hudbou, ochutnávka zabíjačkových špecialít, detská video párty so súťažou o najlepšiu detskú masku a nakoniec pravá fašiangová zábava s polnočným pochovávaním basy. Vstup na detskú video párty a fašiangovú zábavu so skupinou Triumf, ako aj ochutnávka zabíjačkových špecialít, bude zadarmo.

Všetci ste srdečne vítaní.

Fasiangy2023

Odpočet  vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša, 

oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná, že od 16.01.2023 do 20.01.2023 bude  prebiehať odpočet  vodomerov z dôvodu zmeny ceny vody.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom,  zabezpečili psov v rod. domoch a prípadne odstránili sneh z vodomerných šácht.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do   15.00 hod.

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru:

http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

web: https://www.povs.sk

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša,  oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná , že od 12.12.2022 do 13.12.2022  bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zároveň zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 042/4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod.  do   15.00 hod.

 

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

Zber a odvoz vytriedeného odpadu spred rodinných domov

Od januára 2023 sa opäť zavádza vrecový zber a odvoz triedeného odpadu spred rodinných domov, ktorý sa bude realizovať vždy poslednú sobotu v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. Jedná sa o odvoz plastov ako plastové fľaše, plastové kelímky a iné výrobky z plastov, tetrapaky z mlieka a džúsov, kovových obalov z potravín a papiera – kartónové obaly.

Prosíme občanov, aby zabezpečili správne triedenie a čistotu triedeného odpadu do priehľadných vriec. Triedený odpad má byť vo vreciach stlačený a vrecia zaviazané. V deň zberu takto pripravené vrecia majú byť umiestnené na obvyklom odvoznom mieste komunálneho odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácií. Zároveň podľa počtu vytriedených vriec vám budú zabezpečené prázdne vrecia na výmenu.

Zavedením tohto systému spolu prispejeme k zvyšovaniu úrovne vytriedenia v našej obci, čím môžeme znížiť finančné náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke.

Harmongram zberu komunálneho odpadu pre rok 2023

Január  10.1., 24.1. 
Február 7.2., 21.2.
Marec 7.3., 21.3.
Apríl 4.4., 18.4. 
Máj 2.5., 16.5., 30.5.
Jún 13.6., 27.6. 
Júl 11.7., 25.7.
August 8.8., 22.8. 
September 5.9., 19.9.
Október 3.10., 17.10., 31.10.
November 14.11., 28.11.
December 12.12., 26.12.

 

i 6496917