ERB

História obce

Slopná je stará obec, svedčí o tom prvá písomná zmienka doložená v listine z roku 1277, kde je Slopná uvedená ako "possessio Szlopna". Obec pôvodne patrila k Trenčianskemu hradu. V roku 1323 ju trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi synovi Ogoliča, od ktorého pochádza rodina Slopňanských. Táto rodina patrila medzi najstaršie zemianske rodiny v Trenčianskej stolici. Medzi najstaršie spomínané postavy patrí, Gašpar literát zo Slopnej (Caspar literatus de Zlopna), uvádza sa ako bojovník v službách kráľa Mateja. V Slovenskej listine z roku 1460 sa spomína pod slovenským menom Caspar Slopnansky. Ďalšou historickou postavou, ktorá sa spomína bol Menhard zo Slopnej, tento daroval v roku 1466 kráľovi 800 forintov, za čo dostal do zálohy Teplú (dnes Trenčianska Teplá) a tak sa stal jej vlastníkom.
Najznámejším rodákom bol však Šimon Fába (1731-1801), ktorý bol ostrihomským kanonikom a veľkým podporovateľom svojich rodákov.

Vývin názvu obce:

  • v roku 1277 sa spomína ako Slopna,
  • v roku 1330 sa spomína ako Zlopna,
  • od roku 1475 ako Slopna.

V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1720 mala 27 daňovníkov, v roku 1784 64 domov, 73 rodín a 397 obyvateľov, v roku 1828 52 domov a 477 obyvateľov.

Obecná pečať

Vznik prvého pečatidla obce súvisí s počiatkami vlastnej administratívnej činnosti v obci. Tento čas nie je jednoduché určiť, pretože obec patrila zemianskej rodine Slopňanských, ktorá používala pravdepodobne vlastné pečatidlo.
Najstaršia známa pečať, použitá v roku 1847, nie je bližšie datovaná.
História spomína dve známe pečate obce Slopná:
- Historická pečať obce bola oválna, s priemerom 23 x 25 mm. V obraze je zobrazený svätý Andrej, držiaci pred sebou Andrejský kríž, okolo neho sú iniciálky S. A. - O. P. (Sanctus Andreas Ora pro nobis) a nad ním je legenda: POSSEJ SZLOPNA.

Pecat1

 - Ďalšia pečať obce je taktiež nedatovaná. Ide o kovovú nápisovú pečať na pečatenie z podušky. Mala priemer 31 mm a jej použitie sa zistilo v rokoch 1873 - 1881. Legenda je v troch riadkoch:  KÖZSÉG * OBEC * SLOPNA

Pecat2

 Erb obce

Centrálnou postavou je taktiež postava sv. Andreja apoštola. Atribútom sv. Andreja je šikmý kríž súvisiaci s jeho mučeníckou smrťou. V erbe možno vidieť okrem postavy sv. Andreja začiatočné písmená vety a to:
"S" ( SANCTUS )  "A" ( ANDREAS )  "O" ( ORA ) "P" ( PRO ) ( NOBIS )", teda "SVäTÝ ONDREJ ORODUJ ZA NÁS"

 

Erb obce