ERB

Zmena palivovej základne v školskej budove obce Slopná

 

opzp1

Názov projektu

Zmena palivovej základne v školskej budove obce Slopná

Kód ITMS

NFP 24130120030

Prijímateľ

Obec Slopná

 

Operačný program

Životné prostredie

Prioritná os

3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Opatrenie

3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Kód výzvy

OPŽP-PO3-08-5

 opzp

 

ZSSlopna