ERB

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

Výzva číslo:  5/PRV/2015
Kód Projektu: 043TN050014
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora  na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Realizácia: 5/2017 - 8/2017
Náklad: 1.005.943,62 EUR

 

 

 

 

 

 

Projektom (v skratke„ Komasačných ciest“) sa v extraviláne obce vykonali účelové komunikácie, poľné cesty, ktorými sa prepojili susedné katastre obcí Tŕstie-Dol. Lieskov, Visolaje a tiež jedna trasa spájajúca bývalý družstevný, hospodársky dvor v Slopnej. Súčasne sa vytvorili kvalitnejšie turistické trasy smerom na Ostrú Malenicu a Záhradky pod Malenicou-Beluša. Komasačné cesty sú výsledkom pozemkových úprav prebiehajúcich v rokoch 2005-2010 a sú to v podstate viacúčelové hlavné spevnené cesty vyplývajúce z pozemkových úprav slúžiace pre poľnohospodárov, ale aj ako podpora turizmu, pre športovcov na kolieskových korčuliach a bicykloch s viacúčelovým, celoročným využitím. (viď. mapa: Mapa navrhovanej cestnej siete v k.ú. Slopná )

Fotografie z budovania si môžete pozrieť v galérii.

 

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Tabuľa na Obecnom úrade Slopná