ERB

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Prijímateľ: Obec Slopná
Výška NFP: 97 881,17 EUR
Opis projektu: Predmetom projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná“ je  investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov.
Cieľ projektu:
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a ochrany zdravia
  • zvýšenie ekologickej stability krajiny
  • zlepšenie kvality životného prostredia
  • vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí