ERB

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k. ú. Slopná

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k. ú. Slopná

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Prijímateľ: Obec Slopná
Výška NFP: 32 510,32 EUR
Opis projektu: Predmetom  projektu „Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná“ je  investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov- Rekonštrukcia odvodnenia komunikácií, vrátane vykonania údržby a stavebnej úpravy existujúcich rúrových priepustov
Cieľ projektu:
  • zvýšenie bezpečnosti dopravy a ochrany zdravia
  • zvýšenie ekologickej stability krajiny vrátane prepojenia ekológie širšími väzbami na región
  • zlepšenie kvality životného prostredia
  • vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí