ERB

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Slopná:

Návrh VZN č.10/2022 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná 

 

VZN č.1/2022 - Dane z nehnuteľností

VZN č.1 - Dane z nehnuteľností

Dodatok č.1/2019

Dodatok č.2/2020

VZN č.2 - Ostatné dane a poplatky za kom. odpad

Dodatok č.1/2019

Dodatok č.2/2021

VZN č.3 - Cenník služieb

VZN č.4 - Opatrovateľská služba

VZN č.5 - Prevádzkový poriadok cintorína

VZN č.6 - o poskytovaní dotácií

Prílohy k VZN č.6

VZN č.7 - ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č.8 - o určení školských obvodov

VZN č.9 - o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slopná

VZN č.10 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná

VZN č.11/2018 - o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Slopná

VZN č.12 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č.13 - o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov

VZN č.14 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná

VZN č.17 - o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná

VZN č.18 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou

Doplnok č.1/2019 k VZN č.18

VZN č.19 - o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Slopná

VZN č.20 - o podmienkach a kritéria prideľovania nájomných bytov, postavených s podporou štátu

VZN č.21 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

VZN č.22 - o nakladaní s KO a DSO

VZN č.23 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.24 - o verejnom poriadku na území obce

VZN č.25 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná 

VZN č.26/2021 - o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 

VZN č.27 - o územnom pláne obce Slopná