ERB

Triedenie odpadu

 
Úroveň vytriedenia odpadov za rok  
2022 52,10 %
2021 50,06 %
2020 42,72 %
2019 32,91 %
2018 22,32 %

 

Vyúčtovanie komunálneho odpadu za rok 2021 

 

Plagat Co nas moze prekvapit

 

Upozornenie !

VRECIA z plastami, tetrapakmi a plechovkami odložte na miesto za Požiarnou zbrojnicou a novou garážou v Slopnej

SEPARUJME A TRIEĎME ODPAD KAŽDÝ DEŇ  !

Žiadame občanov, aby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z, a VZN č. 2/2016 o odpadoch separovali a triedili odpad a znižovali tak náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke a nezvyšoval sa "Poplatok za komunálny odpad (v súčasnosti je stanovený na 18 €/osoba ! – KEĎ NEBUDEME SEPAROVAŤ TAK SA POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD BUDE AUTOMATICKY  Z V Y Š O V A Ť  !)

 

Dôrazne žiadame, aby ste plastové fľaše, kelínky, tetrapaky z mlieka, z džúsov, hliníkové plechovky z piva, energetických nápojov a iných výrobkov  z plastov, dávali do vriec STLAČENÉ a tak zmenšili ich objem !

 

Ďalej elektrotechniku a bielu techniku – IT techniku, rádia, spotrebiče, sporáky, práčky, chladničky mraziaky a podobne je potrebné vymeniť pri kúpe nového výrobku, spotrebiča, ktorý Vám dovozca bezplatne odvezie !

 

Nevratné sklenné fľaše a sklo ako poháre, tabuľové sklo a iné ide do kontajnérov na to určených–nedávajte tam žiaden iný komunálny odpad !

 

Drobný stavebný odpad nahláste priamo starostovi obce alebo na Obecnom úrade v Slopnej !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚDRY ČLOVEK SI PO SEBE UPRACE A HLUPÁK NECHÁ SAMOZREJME BORDEL.
Tak sa zaraď sám:
Nehádž do potoka, na cestu ani na verejné priestranstvo žiaden
komunálny odpad (KO) ani špaky a krabičky od cigariet – skús si to hodiť na svoj dvor alebo dones si to domov ? !
Plasty, fľaše, igelity-aj tie najmenšie, tiež všetky druhy plechoviek, tetrapaky od džúsov a mlieka do lesa nepatria a učili ťa to predsa ešte v škole ešte tuším v
základnej škole (ZŠ) ! ?
Zvieratá, ktoré žijú v prírode ti „bordel“ doma nerobia, tak prečo robíš im ty tu ........ !
TY tu... !
Atď.....?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová webová stránka www.triedime.sk je zameraná na informácie o triedení odpadu a ochrane životného prostredia.

Slováci triedenie naozaj zanedbávajú. Produkujeme množstvo odpadu, na jedného Slováka pripadá až 321 kilogramov za rok. Na recykláciu putuje len približne 6 - 8 %, čo je asi 20 - 25 kg. 

ENVI – PAK je organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov.

Podieľa sa na zbere odpadov od spotrebiteľa – občana, cez obec a zberovú spoločnosť až po recyklátora.